วันที่ 26/04/2558
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 เข้าสู่ตลาดแรงงาน พ.ศ. 2555
ระดับ ปวส. สาขา การพัฒนาเว็บเพจ
ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล บ้านเลขที่ หมู่ ซอย ถนน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ วันจบ เกรดจบ
1  5332040001   นางสาวกนกวรรณ ดีโลนงาม   -   -   -   -   -   -   -   -   -   12/03/55   3.09 
2  5332040002   นางสาวกมลวรรณ เสือสูงเนิน   -   -   -   -   -   -   -   -   -   12/03/55   2.26 
3  5332040003   นางสาวกรรณิกา อุดม   -   -   -   -   -   -   -   -   -   12/03/55   2.86 
4  5332040004   นางสาวกันธิชา ชื่นใจ   100/827   10   ทรัพย์บุญชัย 26   ศรีนครินทร์   -   บางเมือง   เมือง   สมุทรปราการ   10270   12/03/55   3.06 
5  5332040006   นางสาวกิตติยา แก้วปาน   209/102    3   โครงการ 4   สุขุมวิท   -   บางปูใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   3.55 
6  5332040007   นางสาวเจนจิรา ปรางทอง   858/12    2   สำโรงเหนือ 14   สุขุมวิท   -   สำโรงเหนือ   เมือง   สมุทรปราการ   10270   12/03/55   3.07 
7  5332040008   นางสาวฉัตรทอง แพเรือนทอง   199/467    3   7/19   บางพลี-ตำหรุ   -   แพรกษาใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10270   12/03/55   3.31 
8  5332040009   นางสาวชลธิชา ถาวรกูล   591/1    9   เจริญสุข   สุขุมวิท   -   บางปูใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   3.01 
9  5332040010   นางสาวฐิติมา ใจชอบ   790    9   วังปลา   สุขุมวิท   -   บางปูใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.62 
10  5332040011   นางสาวดลยวรรณ แซ่ซิ้ม   807/65    7   วิทยุการบิน   สุขุมวิท   -   ท้ายบ้านใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.88 
11  5332040012   นางสาวตรีสุคนธ์ นิลเพชร   633/9    5   -   แพรกษา   -   แพรกษา   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.95 
12  5332040013   นางสาวนันทนา สังข์เพิก   65/12    8   จัดสรรเสนาะ   แพรกษา   -   บางเมือง   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.84 
13  5332040014   นางสาวนันทวรรณ คำเคน   10/13    3   น้ำผึ้ง 2   เทพารักษ์   -   บางพลีใหญ่   บางพลี   สมุทรปราการ   10540   12/03/55   3.19 
14  5332040015   นางสาวนาริน นามสาม   439/64   -   -   สุขุมวิท   -   บางปูใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.94 
15  5332040016   นางสาวนิตยา แสวงหา   200/28    1   -   สุขุมวิท   -   บางปูใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.95 
16  5332040017   นางสาวเบญจาพร พุ่มโพธิ์   99/159    4   เทศบาลบางปู 40   พุทธรักษา   -   บางเมือง   เมือง   สมุทรปราการ   10270   12/03/55   2.80 
17  5332040018   นางสาวประภัสศร ไชยสนอง   6/202    7   เจริญทรัพย์   ศรีนครินทร์   -   บางเมือง   เมือง   สมุทรปราการ   10270   12/03/55   2.80 
18  5332040019   นางสาวปัทมา ทับทิมทอง   42/1    1   ตาเจี่ย   สุขุมวิท   -   บางปู   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.79 
19  5332040020   นางสาวปัทมาวดี โตสงวน   547    8   -   สุขุมวิท   -   บางปูใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   3.12 
20  5332040021   นางสาวปานรวี ชุ่มฉิม   65/47    5   พุฒสี   แพรกษา   -   แพรกษา   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.91 
21  5332040022   นางสาวพลอยตะวัน ศรีหนา   31   -   12 เกษมสมุทร 2/1   สายลวด   -   ปากน้ำ   เมือง   สมุทรปราการ   10270   12/03/55   2.75 
22  5332040023   นางสาวพิจิตรสุข สุขเกษม   219/114    5   นาคดี   -   -   แพรกษาใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   3.40 
23  5332040024   นางสาวพิมพ์ชนก ประมูลทรัพย์   921/40    6   -   -   -   แพรกษา   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.68 
24  5332040025   นางสาวพิมพ์ผกา ทุนดี   1279/1046    1   14   สุขุมวิท   -   ท้ายบ้านใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   3.24 
25  5332040026   นางสาวภัทรธิดา งามขำ   107/3   -   3 (เจริญกุล)   สายลวด   -   ปากน้ำ   เมือง   สมุทรปราการ   10270   12/03/55   2.87 
26  5332040028   นางสาวมาริษา ดวงสุวรรณ   108/6    3   บุญศิริ   สุขุมวิท   -   บางเมือง   เมือง   สมุทรปราการ   10270   12/03/55   3.36 
27  5332040030   นางสาววารุณี วรดี   51/98    7   3   สุขุมวิท   -   ท้ายบ้านใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.67 
28  5332040031   นางสาววิมลรัตน์ ยิ้มเป็นใย   31   -   12 เกษมสมุทร 2/1   สายลวด   -   ปากน้ำ   เมือง   สมุทรปราการ   10270   12/03/55   2.70 
29  5332040032   นางสาวสาลิณี พรหมศร   10    5   คาร์สัน   สุขุมวิทสายเก่า   -   ท้ายบ้านใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.56 
30  5332040034   นางสาวสุกัญญา กิ่งทอง   1279/578   10   โนรี   สุขุมวิท   -   ท้ายบ้านใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.79 
31  5332040035   นางสาวสุณิสา เซ็นหอม   614/507    2   เด่นชัยคอนโด   สุขุมวิท   -   บางปูใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.79 
32  5332040036   นางสาวอรุโณทัย เสมาทอง   609/221    1   เด่นชัยคอนโด   สุขุมวิท   -   บางปูใหม่   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   2.78 
33  5332040037   นางสาวแอนนา โพธิ์แดง   950/36    6   5   พุทธรักษา   -   แพรกษา   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   3.20 
34  5332040038   นางสาวกาญจนา ฉ่ำมา   700/3    6   สามเอส   ท้ายบ้าน   -   ท้ายบ้าน   เมือง   สมุทรปราการ   10280   12/03/55   3.16 
เกรดเฉลี่ย  2.94